MONTAŻ


Wstęp
1. Montaż okrągłych kanałów tekstylnych z plastikowymi zaczepami do stalowej linki zawieszeniowej (zawieszenie pojedyncze lub podwójne - rys. 1, 2)
2. Montaż okrągłych kanałów tekstylnych z plastikowymi wsuwkami ślizgowymi lub pasem zawieszeniowym do pojedynczej szyny zawieszeniowej (zawieszenie pojedyncze - rys. 3, 3a, 3b, 3ab, 3ac, 3c lub podwójne - rys. 4, 4b, 4c)
3. Montaż okrągłych kanałów tekstylnych z plastikowymi wsuwkami ślizgowymi lub pasami zawieszeniowymi do podwieszanej szyny (rys. 5, 5a, 6, 6a)
4. Montaż półokrągłych kanałów tekstylnych z plastikowymi wsuwkami ślizgowymi lub pasami zawieszeniowymi na szynach aluminiowych lub z tworzywa z pojedynczym poziomem prowadnic (rys. 8, 8a, 8b, 8ab, 8ac, 8c)
5. Montaż ćwierćokrągłych kanałów tekstylnych z plastikowymi wsuwkami ślizgowymi lub pasami zawieszeniowymi na szynach aluminiowych lub z tworzywa z pojedynczym poziomem prowadnic (rys. 8 ÷ 8c)


Wstęp

Poniższy tekst stanowi instrukcję montażu wentylacyjnych kanałów tekstylnych AIR - DIST. Prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki bezpośrednio po jej nadejściu pod kątem zgodności z listem wysyłkowym lub potwierdzeniem zamówienia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego niektórych elementów dostawy w transporcie prosimy o odnotowanie tego faktu na liście przewozowym przed formalnym przejęciem przesyłki od przewoźnika.

Należy przestrzegać zasad opisanych w instrukcji montażu wentylacyjnych kanałów tekstylnych. Nieprawidłowe funkcjonowanie wentylacyjnego systemu nawiewnego spowodowane niewłaściwym jego montażem nie podlega reklamacji.

Dostarczone wentylacyjne kanały tekstylne AIR DIST należy przechowywać w stanie opakowanym w czystym i suchym pomieszczeniu aż do chwili rozpoczęcia montażu. Po wyjęciu z opakowania należy unikać kontaktu z zabrudzonymi przedmiotami. W fazie montażu obowiązuje zasada "czystych rąk". Skuteczne jej przestrzeganie gwarantuje utrzymanie kanałów tekstylnych w stanie czystym. Montaż poszczególnych typów kanałów tekstylnych AIR - DIST pokazany jest na rysunkach 1 ÷ 8.

Przed pierwszym wypełnieniem kanałów nawiewanym powietrzem należy koniecznie upewnić się, czy w części instalacji doprowadzającej strumień powietrza do kanału nie znajdują się jakiekolwiek zanieczyszczenia mechaniczne, mogące uszkodzić kanał/-y od wewnątrz lub spowodować częściowe ich zatkanie.
Do chwili zakończeniu montażu całego systemu wentylacyjnych kanałów tekstylnych nie należy uruchamiać wentylatora nawiewnego.

Zalecane czynności przed przystąpieniem do właściwego montażu nawiewnych kanałów tekstylnych AIR - DIST :

Przygotować materiał montażowy nie należący do zakresu dostawy kanałów tekstylnych
dla montażu pokazanego na rys. 1, 2 - kołki rozporowe i haki umieszczane w ścianach i w sufitach

dla montażu pokazanego na rys. 3, 3a, 3b, 3ab, 3ac, 3c, 4, 4b, 4c, 5, 5a, 6, 6a, 8, 8a, 8b, 8ab, 8 ac, 8c - kołki rozporowe umieszczane w suficie oraz wkręty metalowe służące do mocowania szyn zawieszeniowych wykonanych z aluminium lub tworzywa sztucznego

okrągłe lub półokrągłe stalowe króćce przyłączeniowe do kwadratowych / prostokątnych / półokrągłych elementów końcowych instalacji doprowadzających nawiewane powietrze do kanałów tekstylnych. To samo dotyczy przyłączy wylotowych powietrza, mocowanych do chłodnic powietrza.

Montaż przeprowadzić zgodnie z poniższymi opisami oraz rysunkami 1 ÷ 8. Rodzaj zawieszenia wentylacyjnego kanału tekstylnego AIR - DIST określony jest w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.

1. Montaż okrągłych kanałów tekstylnych z plastikowymi zaczepami do stalowej linki zawieszeniowej (zawieszenie pojedyncze lub podwójne - rys. 1, 2)

Pozioma stalowa linka zawieszeniowa w otulinie z tworzywa powinna być usytuowana w odległości 40 mm powyżej górnej krawędzi nawiewnego kanału tekstylnego i naciągnięta przy użyciu śruby rzymskiej (patrz detal A) dostarczonej wraz z materiałem montażowym.
Tzw. zawiesie pionowe (strap - up) o standardowej długości 1,5 mb należy zamocować jednym końcem (zakończonym pętlą) na haku umieszczonym w suficie (patrz detal C), natomiast plastikowy zaczep znajdujący się na drugim końcu zawiesia zaczepić na poziomej stalowej lince zawieniowej (patrz detal C). Zawiesia pionowe należy umieszczać w odległości maks. co 5,0 m.
Długość zawiesi pionowych (strap - up) ustalić tak, aby nawiewny kanał tekstylny wraz z linką zawieszeniową znajdował się na całej jego długości w pozycji poziomej.
W następnej kolejności zawiesić pod poziomą stalową linką zawieszeniową nawiewny kanał tekstylny, zaczepiając na niej przyszyte do kanału plastikowe zaczepy / klipsy (patrz detal B). Część wlotową kanału tekstylnego o długości 100mm (tzw. kołnierz) nasunąć na stalowy króciec przyłączeniowy wentylatora nawiewnego lub instalacji doprowadzającej powietrze, poczym zamocować ją przy użyciu opaski metalowej dostarczonej wraz z materiałem montażowym.
Okrągłe kanały tekstylne o dużych średnicach (≥ 600 mm) wymagają zawieszenia podwójnego (rys. 2), na dwóch stalowych linkach zawieszeniowych. Standardowe usytuowanie linek: 40 mm (w pionie) powyżej górnej krawędzi kanału i po 20 ÷ 30 mm (w poziomie) w lewo i w prawo od bocznych krawędzi kanału tekstylnego.

2. Montaż okrągłych kanałów tekstylnych z plastikowymi wsuwkami ślizgowymi lub pasem zawieszeniowym do pojedynczej szyny zawieszeniowej (zawieszenie pojedyncze - rys. 3, 3a, 3b, 3ab, 3ac, 3c lub podwójne - rys. 4, 4b, 4c)

Szyna zawieszeniowa pojedyncza mocowana jest do sufitu przy użyciu wkrętów (nie należących do zakresu dostawy). Odległość pomiędzy kolejnymi punktami mocowania wynosi 1000 ÷ 2000 mm, w zależności od właściwości materiałowych sufitu i wielkości średnicy kanału tekstylnego. Czynność zawieszenia kanału tekstylnego polega na wsunięciu kolejno do szyny zawieszeniowej przyszytych do kanału wsuwek ślizgowych lub górnej, okrągłej krawędzi pasa zawieszeniowego.
Część wlotową kanału tekstylnego (tzw. kołnierz) nasunąć na stalowy króciec przyłączeniowy wentylatora nawiewnego lub instalacji doprowadzającej powietrze, poczym zamocować ją przy użyciu opaski metalowej dostarczonej wraz z materiałem montażowym.
Okrągłe kanały tekstylne o dużych średnicach (≥ 600 mm) wymagają zawieszenia podwójnego (rys. 4). Szyny zawieszeniowe rozmieszczone są równolegle, w jednakowej odległości od osi kanału tekstylnego. Standardowe usytuowanie szyn, przy zawieszeniu podwójnym: 40 mm (w pionie) powyżej górnej krawędzi kanału i ok. 5 mm (w poziomie) w lewo i w prawo od bocznych krawędzi kanału tekstylnego.

3. Montaż okrągłych kanałów tekstylnych z plastikowymi wsuwkami ślizgowymi lub pasami zawieszeniowymi do podwieszanej szyny (rys. 5, 5a, 6, 6a)

Szyna zawieszeniowa zawieszana jest swobodnie w określonej odległości pod sufitem przy użyciu zawiesi pionowych (patrz detal G). Zawiesia pionowe należy rozmieścić w maks. odległości od siebie co 2,0 m. Poszczególne odcinki składowe szyny zawieszeniowej łączone są ze sobą tzw. łącznikami wchodzącymi w zakres dostarczanego materiału montażowego.
Czynności montażowe rozpocząć należy od zawieszenia szyny, mocując od góry do uchwytów w szynie zaczepy plastikowe znajdujące się w końcówkach zawiesi pionowych (dotyczy szyny jednopoziomowej) lub wsuwając plastikowe wsuwki ślizgowe, znajdujące się w końcówkach zawiesi pionowych do górnej prowadnicy szyny (dotyczy szyny dwupoziomowej).
Po zakończeniu operacji zawieszenia szyny (szyn) należy przystąpić do kolejnego etapu, tj. zawieszenia nawiewnego kanału tekstylnego. Czynność ta polega na wsunięciu do dolnej prowadnicy szyny zawieszeniowej przyszytych na paskach do kanału wsuwek ślizgowych lub górnej krawędzi pasa zawieszeniowego, wszytego do kanału na całej jego długości.
Część wlotową kanału tekstylnego (tzw. kołnierz) nasunąć na stalowy króciec przyłączeniowy wentylatora nawiewnego lub instalacji doprowadzającej powietrze, po czym zamocować ją przy użyciu opaski metalowej dostarczonej wraz z materiałem montażowym.
Okrągłe kanały tekstylne o dużych średnicach (≥ 600 mm) wymagają zawieszenia podwójnego (rys. 6, 6a). Szyny zawieszeniowe rozmieszczone są równolegle, po przeciwległych bokach kanału tekstylnego.

4. Montaż półokrągłych kanałów tekstylnych z plastikowymi wsuwkami ślizgowymi lub pasami zawieszeniowymi na szynach aluminiowych lub z tworzywa z pojedynczym poziomem prowadnic (rys. 8, 8a, 8b, 8ab, 8ac, 8c)

Szyny mocowane są do sufitu wkrętami metalowymi (nie wchodzącymi w zakres dostawy materiału montażowego). Odległość pomiędzy kolejnymi punktami mocowania wynosi 1000 ÷ 2000 mm, w zależności od właściwości materiałowych sufitu i wielkości średnicy kanału tekstylnego. Odległość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami przeciwległych szyn musi być zgodna z wymiarem nominalnym półokrągłego kanału tekstylnego (średnica).
Czynność zawieszenia kanału tekstylnego polega na wsunięciu kolejno do szyn zawieszeniowych przyszytych do kanału wsuwek ślizgowych lub górnej krawędzi pasa zawieszeniowego, wszytego do kanału na całej jego długości. W pierwszej kolejności należy nasunąć część wlotową kanału tekstylnego (tzw. kołnierz) na stalowy króciec przyłączeniowy wentylatora nawiewnego lub instalacji doprowadzającej powietrze, poczym zamocować ją przy użyciu opaski metalowej dostarczonej wraz z materiałem montażowym.

5. Montaż ćwierćokrągłych kanałów tekstylnych z plastikowymi wsuwkami ślizgowymi lub pasami zawieszeniowymi na szynach aluminiowych lub z tworzywa z pojedynczym poziomem prowadnic (rys. 8 ÷ 8c)

Szyny mocowane są do sufitu i ścian wkrętami metalowymi (nie wchodzącymi w zakres dostawy materiału montażowego). Odległość pomiędzy kolejnymi punktami mocowania wynosi 1000 ÷ 2000mm, w zależności od właściwości materiałowych sufitu i ścian. Odległość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami szyn do naroża pomieszczenia musi być zgodna z wymiarem ćwierćokrągłego kanału tekstylnego (promień).
Czynność zawieszenia kanału tekstylnego polega na wsunięciu kolejno do szyny zawieszeniowej przyszytych do kanału wsuwek ślizgowych lub górnej krawędzi pasa zawieszeniowego.
W pierwszej kolejności należy nasunąć część wlotową kanału tekstylnego (tzw. kołnierz) na stalowy króciec przyłączeniowy wentylatora nawiewnego lub instalacji doprowadzającej powietrze, poczym zamocować ją przy użyciu opaski metalowej dostarczonej wraz z materiałem montażowym.


---

© 2004 P.H.U. Kalowent S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone.
grafix grafix :: webdesign webdesign